ش

شعبده

شعبده
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن شعبده باز در خواب ، نشانة آن است كه در راه جستجوي ثروت و شادماني با تجربه هايي تلخ روبرو مي شويد .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button