ش

شل شدن

شل شدن
اگر بيند كه اندامي از اندامهاي او شل شد، چنانكه نتوانست بر خواستن، دليل است توبه كند و سر خود را از مردم باز دارد. اگر اين خواب را مردم بينند، تاويل به خلاف اين بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button