ش

شهباز

شهباز
شهباز بازي است ممتاز. بازي است از نژاد بهتر و برتر و در خواب هاي ما تقريبا همان تعبيري را دارد که براي شاهين نوشته ايم. لطفا به حرف ـ ش ـ کلمه شاهين نگاه کنيد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button