ش

شهرت

شهرت

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد فردي مشهور هستيد ، نشانة آن است كه اميدهاي شما به يأس تبديل مي گردد .

2ـ ديدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است كه از گمنامي به افتخار و شهرت مي رسيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button