ش

شکر کردن

شکر کردن
اگر در خواب بيند كه شكر مي گذارد، دليل است بر دوستي دين قوت و جاه و زيادتي.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
  • شب
Back to top button