آ

شکلات

شکلات

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن شكلات در خواب ، نشانة آن است كه براي اقوام خود ثروتي گرد مي آوريد .
2ـ ديدن شيريني شكلاتي در خواب ، دلالت بر يافتن دوستان و سرگرميهاي مطلوب دارد .
3ـ اگر خواب ببينيد شكلاتي ترش مي خوريد ، دلالت بر بيماري و نااميديهاي پياپي دارد .

4ـ اگر خواب ببينيد شير كاكائو يا چيزي مانند آن مي نوشيد ، نشانة آن است كه پس از دگرگونيهاي نامطلوب به هدف خود مي رسيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button