ص

صبحانه

صبحانه

لوک اويتنهاو مي گويد :
صبحانه : شما به هدفي که براي خود تعيين کرده ايد خواهيد رسيد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بر ميز صبحانه شير و چند تخم مرغ و ظرفي پر از ميوه است ، دلالت بر تغييرات سريع ولي  مطلوب دارد .
2ـ اگر خواب ببينيد به تنهايي مشغول خوردن صبحانه هستيد ، دلالت بر آن دارد كه به دام دشمنان گرفتار خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد به همراه ديگران صبحانه مي خوريد ، نشانة داشتن زندگي فارغ است

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button