ص

صحيفه

صحيفه
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر صحيفه چيزي نوشت، دليل كه ميراث يابد اگر چيزي ننوشت، دليل است ميراث طلبد و فائده نرسد.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button