ص

صخره

صخره
1ـ ديدن صخره در خواب ، نشانة آن است كه ناراحتي و اندوه در زندگي شما راه خواهد يافت ، و با اختلاف و مشاجراتي هميشگي روبرو خواهيد بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *