ص

صدف

صدف
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه صدف داشت، دليل كه خادمي پيدا كند. اگر بيند كه صدف وي ضايع شد، دليل كه خادمش بگريزد.
لوک اويتنهاو مي گويد :
صدف : خبرهاي بد از دور دستها
جمع کردن آنها : شما با پشتکار زياد مشکلات را از سر راه برخواهيد داشت
صدفهاي خالي : ضرر
صدفهاي پر : کاميابي

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button