ص

صدقه دادن

صدقه دادن

معبران را در اين خلاف است.
محمدبن سيرين گويد: اگر عالمي بيند كه صدقه داد، دليل است كه از عمر او فائده به مردم رسد. اگر بيند پادشاه صدقه داد، دليل كه عدل او به همه كس رسد.
ابراهيم كرماني گويد: ديدن صدقه داد، دليل ايمني و آسايش است. اگر رنجوري بيند، از رنج خلاص شود.
جابرمغربي گويد: اگر محبوس بيند كه صدقه مي داد، دليل است كه آزاد شود. اگر وامدار بيند، وامش گذارده شود. اگر زندان ديد، خلاصي يابد. اگر ملحدي بيند، مسلمان شود. صدقه دادن به هر نوع كه باشد، دليل بر سعادت دو جهاني است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد به كسي صدقه مي دهيد ، نشانة آن است كه از درخواستهاي آدمي محتاج به ستوه مي آييد
2ـ اگر خواب ببينيد به مؤسسات خيريه صدقه مي دهيد ، دلالت بر آن دارد كه حق مالكيت شما ، براي عقب افتادن وامها به خطر مي افتد .
3ـ اگر جواني در خواب ببيند به ديگران صدقه مي دهد ، نشانة آن است كه افراد فريبكار او را آزار مي دهند .

4ـ اگر خواب ببينيد ديگران به شما صدقه مي دهند ، دلالت بر آن دارد كه بعد از مدتي سختي كشيدن به راحتي و آسودگي خواهيد رسيد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button