ص

صراط

صراط
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر صراط ايستاده بود، دليل است كه كارهاي كج به دست او راست شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از صراط بگذشت، دليل كه از بلائي بزرگ ايمن شود. اگر بيند كه از صراط به دوزخ افتاد به بلائي افتد. جابرمغربي گويد: اگر ديد كه از صراط بگذشت، دليل كه راه خير گزيند و عمل صالح كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صراط به خواب بر شش وجه است. اول: كار راست. دوم: سختي كار. سوم: ترس و بيم. چهارم: ستم از قبل پادشاه. پنجم: گناه. ششم: نفاق در دل داشتن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *