ص

صرافي کردن

صرافي کردن
محمدبن سيرين گويد:
ديدن صرافي نمودن، دليل بر عاملي طامع بود. اگر در خواب بيند صرافي كرد و بيننده مستور بود، دليل است كه علم و حكمت آموزد. اگر بازرگان است، از تجارت مال حاصل كند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر درخواب بيند كه صرافي نمود بي طمع، دليل است كه امانت بگذارد و امانت مردم نگهدارد. اگر به طمع كرد، تاويل به خلاف اين است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن صراف در خواب ، نشانگر مردى گزافه گوست كه چيزهايى مى گويد و انجام ميدهد كه براي دين زيان آوراست.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button