ص

صلوات فرستادن

صلوات فرستادن
محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه بر رسول صلوات مي فرستاد، دليل است حاجتش روا شود و روزي بر وي فراخ گردد و خاتمه كارش به سعادت است. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه صلوات بسيار داد، دليل است كه حج بگذارد و گويند هر كه به خواب صلوات داد، سنت رسول به جاي آورده باشد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button