ص

صليب

صليب

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن صليب در خواب ، نشانة گرفتاري است . سعي كنيد به كارهاي خود نظم و ساماني بدهيد .
2ـ اگر خواب ببينيد كسي صليب بر دوش حمل مي كند ، نشانة آن است كه مبلغين مذهبي از شما مي خواهند به مؤسسات خيريه كمك كنيد .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button