ص

صنج زدن

صنج زدن
ديدن صنج زدن درخواب، دليل بر چيزي مكروه بود و كلامي باطل كه بشنود. اگر بيند كه با صنج چنگ و اي و چغانه زد، دليل معصيت است. اگر بيند كه صنج را بشكست، دليل است كه از دروغ گفتن توبه كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صنج زدن در خواب بر چهار وجه است. اول: خبرمكروه. دوم: كلام باطل. سوم: متاع دنيا. چهارم: غم و انديشه

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button