ص

صندل

صندل
محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه صندل داشت، دليل است كه مردم مدح و ثناي او گويند. اگر بيند كه صندل سفيد داشت، دليل كه از بزرگي منفعت بيند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صندل به خواب بر سه وجه است. اول: ثنا و آفرين. دوم: خيرو بركت. سوم: جاه و حرمت.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button