ص

صوفي شدن

صوفي شدن
محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه صوفي شد و با صوفيان درخانقاه مجاور نشست، دليل كه دست از دنيا بدارد و به كار آخرت پردازد. اگر بيند كه از ميان صوفيان بيرون رفت، دليل كه ميل او به كار شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صوفي شدن در خواب بر چهاروجه است. اول: بازداشتن از دنيا. دوم: از خلق كناره گرفتن. سوم: پيوسته به عبادت مشغول بودن. چهارم: طمع به كسي نداشتن

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button