ض

ضرابي

ضرابي
ديدن ضرابي كردن، دليل است كه سخنان خود را بيارايد و به فخر بازگويد. جابرمغربي گويد: اگر بيند درم و سره مي كرد، دليل كه سخني چند بي اصل بيارايد كه لطيف و شيرين بود. اگر درم دون مي زد، دليل كه سخنهاي ناخوش بگويد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button