ط

طاس تخته نرد

طاس تخته نرد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن طاس تخته نرد در خواب دلالت بر شكست در معاملات و بدبختي و نوميدي دارد . و همچنين علامت بيماري واگيردار است .

2ـ اگر دختري در خواب نامزد خود را در حال طاس ريختن ببيند ، نشانة آن است كه نامزدش در چشم او بي ارزش خواهد شد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button