طاس

اعلانات

طاس

محمدبن سيرين گويد:
ديدن طاس، دليل بر زني بود خدمتكار با كنيزكي خردسال بود. اگر بيند طاسي داشت، دليل كه زن خادمه به خانه برد، يا كنيزكي بخرد. اگر بيند طاس از وي ضايع شد، دليل كه زن خادم يا كنيزك از وي جدا گردد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند طاس پر آب داشت و بخورد، دليل كه از كنيزك فرزند آورد. اگر بيند طاس بشكست و آب بماند، دليل كه كنيزك بميرد و فرزند بماند. اگر آب بريخت و طاس بماند، دليل كه كنيزك بماند و فرزند بميرد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن طاس درخواب بر چهاروجه است.
اول: زني خادم (زني خدمتکار).
دوم: كنيزك.
سوم: فرزند.

چهارم: منفعت

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close