طبيب

اعلانات

طبيب
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند طبيب بيماري را علاج كرد، دليل كه يكي را از راه فسق به راه صلاح آورد. اگر بيماري آن كس زياده شود، تاويلش به خلاف اين بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند طبيب بيماري را دارو داد و نافع بود، دليل كه علم گويد و مردم به علم او كار كنند. اگر دارو نافع نبود، تاويل به خلاف اين است و طبيبي كردن به خواب، مردم مصلح را، دليل بر راه آخرت كند و مردم مفسد را، دليل بر صلاح تن و كسب معيشت بود

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close