طحال

اعلانات

طحال
محمد بن سيرين گويد: طحال درخواب ديدن، مال و شادي بود، از بهر قوام تن به اوست. اگر بيند كه طحال استر داشت، دليل كند كه در آن سال او را مال بدست آيد. اگر بيند كه طحال گوسفند داشت، دليل بود كه وي را از مردي بزرگوار مال حاصل آيد يا از مردي غريب. اگر بيند طحال داشت، دليل به قدر آن از زمين مال يابد و خرم و شادمان شود و طحال هر جانوري كه گوشت او حلال است، دليل بر مال حلال نمايد و هر جانوري كه گوشت او حرام باشد، دليل بر مال حرام كند كه مال يابد.

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close