طلا

اعلانات

طلا

محمدبن سيرين گويد:
زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نيكو و پسنديده بود. اگر بيند كه زر ببافت يا كسي به او داد، دليل بود كه مالش ضايع گردد، يا تاواني بر وي افتد، يا كسي بر وي خشم گيرد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي درخواب بيند زرو يا سيم مي گداخت، دليل است كه بر زبان مردم افتد. اگر بيند كه زر به خروار به خانه برد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه زر همي خورد، دليل است كه به قدر آن مال بر عيال هزينه كند.

جابر مغربي گويد:
زر به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بيند كه زر و سيم به يك جا جمع بود، دليل است كه عز و جاه يابد. اگركان سيم بيند، دليل بود كه دختري مهتر به زني گيرد، لكن اندوهگين شود. اگر بيند با زرگري نشسته و با او معامله مي كرد، دليل كه او را با مردي دروغگو سر و كار افتد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
هر که زردر خواب بيند کار دنيا بر وي نظام گيرد

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن طلا در خواب براي مردان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است. اگر مردي در خواب ببيند که مقداري طلا يافته يا در جيب و کيف خويش دارد به مقدار حجمي آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بين مي رود و زيان مي بيند. نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند طلا يافته و جسمي زرين پيدا کرده مجبور به پرداخت ديه مي شود يا تاوان مي دهد.نفايس الفنون تصريح مي کند که اگر بيننده خواب ببيند طلا مي ريزد دليل آفت و هلاکاست و اگر ببيند طلا به امانت مي دهد آن کس که امانت مي گيرد به او خيانت مي کند طلا شنيدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي سکه طلا به خواب ببيند که به او مي دهند به رياست مي رسد و چنانچه ببيند گم کرده از بيماري شفا مي يابد. ابن سيرين مي گويد اگر کسي ديد که زر مي گدازد بر زبان مردم مي افتد اگر ببيند که طلا به خانه مي برد مال مي يابد و ثروتمند مي شود. اگر ببيند طلا مي خورد مال خويش را هزينه مي کند يا هدر مي دهد. هر جنسي و جسمي که از طلا ساخته شده باشد براي مردان خوب نيست و در خواب زنان نيکو است. اگر کسي در خواب زرگري ببيند با مردي دروغ گو و لاف زن بر خورد مي کند.

لوک اويتنهاو مي گويد :
طلا : دوست داشتن چيزهاي بي ارزش
يافتن آن : دريافت ارث
جستجوي آن در دل خاک : خوشبختي به ناگهان به شما روي خواهد کرد
پرداختن چيزي با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهيد داشت
آن را آب کردن : آسايش مادي
دزديدن آن : خبرهاي بد
طلا گذاشتن بر روي خود : افزايش احتياط ضرري ندارد
گم کردن : به شما خيانت خواهد شد
طلا هديه گرفتن : شرمساري
اشيا طلايي : ضواهر فريبنده اند

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد طلا معامله مي كنيد ، نشانة آن است كه در هر كاري موفق خواهيد شد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند كسي به او زيورآلاتي از طلا هديه مي كند ، نشانة آن است كه با مردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .
3ـ پيدا كردن طلا در خواب ، نشانة آن است كه در كسب افتخار و ثروت با توانايي پيروز خواهيد شد .
4ـ اگر در خواب طلا گم كنيد ، علامت آن است كه در اثر سهل انگاري بهترين فرصت را در زندگي خود از دست مي دهيد .
5ـ يافتن رگه اي طلا در خواب ، علامت آن است كه به شهرتي پر دردسر دست خواهيد يافت .

6ـ اگر خواب ببينيد تصميم داريد در معدن طلا كار كنيد ، نشانة آن است كه مي كوشيد از حقوق ديگران دفاع كنيد . بايد مراقب باشيد رسوايي در محيط خانوادگي راه نيابد

Advertisement

2 thoughts on “طلا”

 1. سلام ممنون از پیجتون
  سوال من این هست .من در خوابن در منزل پدرم بدوم‌ که ایشان همراه خواستگار خواهرم با مقدار زیادی پول نقد و سکه طلای قدیمی و شمش طلا وارد منزل شدن .و گفتن که اینها پول فروش ملکی هستش .
  میشه لطف کنین بگین تعبیر این خواب چی هستش .
  .با تشکر یاشار

 2. سلام بابت سایت و پاسخگویی شما سپاسگزارم. من خوابی دیدم که اگر ممکنه راهنمایی برا ی تعبیر ان بفرمایید
  منخواب دیدم با پسری که 3 سال پیش خواستگارم بود و جواب منفی دادم نامزد شدم و ان شخص یک عالمه بهم طلا کادو داد د در آن طلاها یه انگشتر حلقه ازدواج شیک و چندتا حلقه نامزدی یکشکل با کلی نگین و یه سرویس طلا که گردنبندش که سینه ریز بود افتاد زمین و یکمش پارگی پیدا کرد. خواب خیلی عینی و واقعی به نظر میرسید طوری که تو خواب میخواستم زنگ بزنم به دوستم و خبر نامزدیم رو بدم . خواب هم برای نزدیکای صبح دم اذان بود.
  مچکرم از تعبیر و راهنمایی شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close