ط

طنز وشوخي

طنز وشوخي

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در گفتگوي خود با ديگران از زبان طنز استفاده مي كنيد ، نشانة آن است كه با رفتاري نشاط آور و حرفهاي طنزآميز ، ديگران را به سوي خود جذب خواهيد كرد .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران به طنز و شوخي با شما حرف مي زنند ، نشانة آن است كه از محبت افراد شاد و مرفه برخوردار خواهيد شد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند به طنز و شوخي با او صحبت مي كنند ، نشانة آن است كه با شتابزدگي به كسي دل مي بندد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button