ع

عروسک

عروسک

لوک اويتنهاو مي گويد :
عروسک : بازي بي معني
عروسک بودن : پول بر باد دادن

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن عروسك در خواب ، نشانة آن است كه شادماني در جمع خانوادة شما راه خواهد يافت .
2ـ ديدن عروسك شكسته در خواب ، نشانة آن است كه مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم مي درد .
3ـ اگر خواب ببينيد بچه ها با عروسكهاي خود بازي مي كنند ، علامت آن است كه ازدواجي فرخنده در پيش رو خواهيد داشت .

4ـ اگر خواب ببينيد عروسك به كسي هديه مي دهيد ، نشانة آن است كه آشنايان ، شما را در اجتماع ناديده مي انگارند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button