عريان

اعلانات

عريان

محمدبن سيرين گويد:
اگر به خواب ديد برهنه است و از مردم شرم دارد. دليل كه حج طلب كند. اگر بيننده خواب مردي مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دليلش بد بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر خود را برهنه ديد و در طلب دنيا بود، دليل بر غم و اندوه است. اگر بيند ازاري بر ميان بسته، دليل كه در طاعت و عبادت مجتهد شود.

جابر مغربي گويد:
برهنگي در خواب. محنت و رسوائي است. اما اگر عورت را پوشيده بيند، مرد صالح را نيكو بود و فاسق را بد بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: برهنگي در خواب، مرد صالح را خير و نيكي است و مرد مفسد را بدي و رسوائي است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
برهنگي در خواب آشکار شدن مکنونات قلبي بيننده خواب است. چنانچه کسي در خواب خويشتن را برهنه ببيند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل است که برهنگي در خواب مرد صالح را خير و نيکي است و مرد مفسد و فاسق را بدي و رسوائي. زياد اتفاق مي افتد که در خواب به صورت برهنگي ظاهر مي شود. اگر خود را در خواب برهنه ديديم ولي عورت ما پوشيده بود از چيزي مي ترسيم که فاش شدن آن رسوائي نمي آورد. اگر برهنه بوديم و لباس پوشيديم از گزندي در امان مي مانيم. اگر در حال برهنگي کسي به ما لباس پوشانيد يا خودمان لباس بپوشيم به استعانت کسي از رسوائي و فضاحت نجات مي يابيم. ديدن بدن برهنه ديگران آگاهي از شخصيت نهاني ديگران است. لخت شدن اين را مي گويد که خودمان کاري مي کنيم تا سر زبان ها بيافتيم و ديگران درباره ما حرف بزنند و احيانا بد بگويند.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن خود را برهنه در ميان مردم  با حرمت گردد
ديدن برهنه بودن غمهاي او زايل شود و به مراد برسد
برهنگي توانگر گردد

Advertisement

5 thoughts on “عريان”

    1. سلام
      اگر اسم واقعی شما فرشاد است و واقعا مرد (مذکر) هستید! و این خواب را بعداز اذان صبح دیده اید باید رضایت مادرات را در تقسیم اموال پدرتان جلب کنید!! تعبیر خواب شما نارضایتی پدر از شماست!!!
      ولی اگر زن (مونث) هستید تعبیری دیگر دارد!!! که قابل تامل نیست.

  1. سلام دیشب خواب دیدم پدرم که فوت شده برهنه در رختخواب خوابیده بود و وقتی متو دید بلند شد و من و بوسید و گفت دلم برات تنگ شده میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  2. من خواب دیدم که پسرم نوزادی رهنه را در دست دارد و به طرف من می آید ،وقتی کودک را می بینم احساسی درونم می گوید این پسر من است و من شروع می کنم به شیر دادن نوزاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close