ع

عسس

عسس
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عسسان مي گشت و عسسان مردم مصلح بودند، دليل منفعت، اگر مفسد بودند، مضرت است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.