عسل

اعلانات

عسل

ابراهيم كرماني گويد:
عسل در خواب، غنيمت بود از مال ها و نيكي بود از كردارها، زيرا كه در وي شفاي دردها است و شهد روزي بسيار بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
خوردن عسل درخواب بر سه وجه است.
اول: روزي حلال،
دوم: منفعت،
سوم: به مراد دل رسيدن .
ترانگبين روزي بود كه بي منت بدو رسد

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
انگبين يا عسل در خواب ديدن نيکو است. انگبين در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولي است که بدون زحمت و تکاپو عايد بيننده رويا مي شود. برخي از معبران، انگبين را ميراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبين ميراث يا دفينه و يا سپرده اي است که شما از وجود آن اطلاع نداريد و اگر داشته باشيد در مورد مالکيت آن مطمئن نيستيد لذا از يافتن و ديدنش ذوق زده و متعجب خواهيد شد. چنان چه در خواب ببينيد که ظرفي مملو از انگبين به شما مي دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهيد. اگر رنگ آن طبيعي نباشد و فرضا سياه بزند گوياي آن است که نيرنگي به شما زده مي شود. عسل و انگبين تلخ يا داراي هر مزه ديگري که شيرين نباشد شکست و ناکامي است و چنان چه کسي چنين انگبيني به شما داد اين ناکامي را از جانب او تحمل خواهيد کرد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
عسل
خوردن عسل : دوستي تازه
تماشاي عسل : خوشبختي و کاميابي
انتخاب کردن آن : کارهاي سودمندي انجام خواهد شد

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن انگبين ميراث بود
ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خوردن عسل در خواب ، نشانة كسب ثروتي قابل توجه است .

2ـ ديدن عسل در خواب ، علامت كسب ثروت و راحتي است و داشتن تمايلات مادي و غيراخلاقي

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close