ع

عقرب

عقرب

محمدبن سيرين گويد:
ديدن كژدم به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است.
اگر بيند كژدم او را بگزيد، دليل كه دشمني او را سخني سخت گويد، چنانكه غمگين شود.
اگر ديد كژدمي را بكشت، دليل كه بر دشمني ظفر يابد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد كژدمي داشت و مردم را مي گزيد، دليل كه بد مردم را بگويد.
اگر ديد كژدمي به خرمي خورد، دليل كه دشمن با او فساد كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن كژدم در خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
دوم: حسود.
سوم: سخن چين.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن کژدم دشمن مکاره بود
ديدن کژدم دشمن بود

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستان رياكار براي نابود ساختن زندگي شما از هر فرصتي استفاده خواهند كرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button