ع

علک

علک
اگر بيند علك مي خائيد، دليل كه مال و نعمت به خصومت حاصل كند. اگر كه علك به آتش نهاد، دليل كه به قدر آن نقصان مال بد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.