غاز

اعلانات

غاز

لوک اويتنهاو مي گويد :
غاز
پر کندن غاز : سرخورده شدن
بريان کردن غاز: يک مهمان
خريدن غاز : به شما مانند يک احمق نگاه ميشود
خوردن آن : يک همراه پرچانه
غازي که پرواز ميکند : يک سفر بزرگ در انتظارتان است
کشتن آن : ارث
غاز وحشي : خبرهايي از خارج از کشور خواهيد داشت
پروراندن غاز : يک کار جانفرسا در انتظارتان است

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب احساس كنيد صداي غاز شما را ناراحت مي كند ، نشانة آن است كه يكي از افراد خانوادةشما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا كردن ببينيد ، علامت آن است كه بر ثروت شما به تدريج اضافه خواهد شد .
2ـ اگر در خواب غازها را ميان علفزاري ببينيد ، علامت موفقيت حتمي است .
3ـ ديدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است كه از زيان و ناراحتي رنج خواهيد كشيد .
4ـ اگر فرد عاشقي در خواب غاز ببيند ، نشانة آن است كه نامزدش شايستگي و لياقت دارد .

5ـ اگر خواب ببينيد غازي را دزدكي با خود مي بريد ، علامت آن است كه ملكي به شما مي رسد و به ثروت خواهيد رسيد . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر دارايي شما است

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close