غرق شدن

اعلانات

غرق شدن
محمدبن سيرين گويد:
اگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه او را هلاك كند.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دليل كه كار دنيا كه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزيند. اگر بيند ملكي يا چهارپائي از ا و غرق شد، دليل كه از كاري فرو ماند و عاقبت رهائي يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
اول: مال بسيار.
دوم: بخت واقبال دركارها.
سوم: صحبت وهمنشيني با مردم بي مذهب.
چهارم: منفعت.

لوک اويتنهاو مي گويد :
غرق شدن
در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ
غرق شدن : يک خوشبختي بزرگ را از دست ميدهيد ، يا ازدواجي بد خواهيد داشت
شاهد غرق شدن کسي بودن : سود
غرق شدن در دريا : بدبختي که به دست خود موجب شده ايم
در آب غرق شدن : غم بزرگ

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن غرق دريا نعمت بود

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد غرق مي شويد ، علامت آن است كه زيان مالي خواهيد ديد . اما اگر در حين غرق شدن به گونه اي خود را نجات دهيد ، نشانة آن است كه از مقام كنوني خود به شهرت و ثروت دست خواهيد يافت .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران غرق مي شوند ، و شما براي نجات آنها مي شتابيد ، علامت آن است كه به دوست خود كمك مي كنيد تا به مقام درخوري دست يابد .
3ـ اگر زني خواب ببيند شوهرش در آبها غرق مي شود ، علامت آن است كه از مرگ كسي عزادار خواهد شد

Advertisement

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close