غ

غلبه کردن

غلبه کردن
اگر در خواب بيند كه با خصم غلبه كرد و چيره شد، دليل است كه بر دشمن غالب شود. اگر به خلاف اين بيند دشمن بر وي ظفر يابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.