ف

فراخي

فراخي
محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه خانه يا دكان فراخ شد، دليل است روزي بر وي فراخ شود. اگر بيند كه مقامي بر وي تنگ شد، دليل است معيشت بر وي تنگ شود، في الجمله ديدن فراخ شدن چيزهاي تنگ درخواب، دليل گشايش كارها است.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button