ف

فرجي

فرجي
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند فرجي فراخ و پاكيزه پوشيده بود. دليل كه از غم ها فرج يابد. اگر فرجي را كهن و چركين بيند، تاويلش به خلاف اين است. محمدبن سيرين گويد: ديدن فرجي ديبا به خواب، كسي را كه ديباپوش است، نيك بود و مردم پارسا را بد باشد و فرجي برد به خواب ديدن، دليل منفعت بود و فرجي پشمين و كرباسين، دليل بر قوت دين بود. جابرمغربي گويد: اگر بيند فرجي نو و پاكيزه پوشيده بود، دليل است ديندار و پارسا بود. اگر بيند فرجي سرخ پوشيده بود، دليل خير بود اگر فرجي كبود بيند، دليل مصيبت بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button