ف

فروختن

فروختن
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مصحف بفروخت، دليل كه مسلماني پيش او خوار بود و بدان كه هر چه در راه دين عزيز بود، فروختن آن درخواب بداست. اگر بيند چيز بفروخت مثل غلام خود، دليل است بدنام شود.اگر بيند كه زن خويش را بفروخت، دليل كه حرمت و بزرگي او زايل گردد و زشت نام شود، مگر بجز اين زن كه بفروخت او را زني ديگر بود كارش به صلاح بازآيد.
ابراهيم كرماني گويد: هرچند كه در دين عزيز بود، فروختن آن به خواب در كار بد است و خريدن آن نيكو بود.
جابرمغربي گويد:اگر بيند كه چيزي بفروخت، دليل است كه آن چيز خوار و بي مقدار شود.
.لوک اويتنهاو مي گويد :
فروختن : مشکلات
مؤلف گويد : فرختن هرچيزي در خواب معني خوبي نمي تواند داشته باشد ومعناي اين را مي دهد که در آن مورد با مشکلات جدي برخورد خواهيد نمود

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه چيزى را مى‏فروشيد، بيانگر خوشى و شادى است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *