ف

فروشگاه

فروشگاه

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن فروشگاهي پر از كالا در خواب ، نشانة پيشرفت در زندگي و سعادتمند شدن است .
2ـ ديدن فروشگاهي خالي در خواب ، نشانة بي ثمر ماندن تلاشها است .
3ـ اگر خواب ببينيد فروشگاهي در شعله هاي آتش مي سوزد ، علامت آن است كه در زمينة كار خود مجددا به فعاليت خواهيد پرداخت .
4ـ اگر خواب ببينيد در فروشگاهي بزرگ به اين سو و آن سو مي رويد ، علامت آن است كه از منابع مختلف سود و لذت خواهيد برد .
5ـ اگر خواب ببينيد فروشنده فروشگاهي هستيد ، نشانة آن است كه با كمك دوستان و تلاش خودتان در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

6ـ اگر خواب ببينيد يك جفت دستكش كثيف و خاكستري رنگ به خانمي مي فروشيد ، نشانة آن است كه دربارة زنان عقايدي ابراز خواهيد كه شما را در موقعيت خطرناكي قرار خواهد داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.