ف

فزون شدن

فزون شدن

محمدبن سيرين گويد: ديدن فزون شدن درخواب، فزوني كه خير و صلاح بود، به تاويل نيك بود و فزوني كه شر و فساد بود بد است. ابراهيم كرماني گويد: ديدن فزوني كه در تن است، دليل مال و خواسته بود. اگر بيند كه از آن افزوني كه در تن او بود او را مضرت رسيد، دليل بر نقصان و مال بيماري است.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button