ف

فلاخن

فلاخن
محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سنگ فلاخن به كسي انداخت، دليل كه بر آن كس نفرين كند و ديدن سنگ فلاخن انداختن، دليل بر سخن ناخوش است كه بگويد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button