ف

فلفل

فلفل

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن فلفل در خواب خوب نيست. غم و رنج و تلخ کامي و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آميخته باشيم و چه سبز آن را سر سفره بنهيم. تعبير فلفل را در زمره چاشني ها و سس ها گفتيم به حرف ـ س ـ کلمه سس نگاه کنيد ولي اين در صورتي است که فلفل محور خواب ما باشد و اگر فلفل محور خواب و مهره اساسي رويا نباشد نبايستي به آن اهميت داد. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونريزي همراه دارد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب احساس كنيد از خوردن فلفل زبانتان مي سوزد ، علامت آن است كه در اثر علاقه اي كه به غيبت كردن داريد از دست آشنايان خود عذاب خواهيد كشيد .
2ـ ديدن فلفل قرمز در خواب ، علامت يافتن همسري شايسته است .
3ـ استفاده از فلفل قرمز در خواب ، نشانة آن است كه با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از ديگران خواهيد گرفت .
4ـ آسياب كردن فلفل سياه در خواب ، نشانة آن است كه قرباني فريب و نيرنگ جمعي از مردان و زنان خواهيد شد .
5ـ ديدن فلفل سياه در فلفلدان ، نشانة دعوا و سرزنشهاي تند و تيز است .

6ـ اگر دختري خواب ببيند روي غذاي خود فلفل مي ريزد ، علامت آن است كه فريب دوستان خود را خواهد خورد

Related Articles

One Comment

  1. باسلام درخواب دیدم سرسفره ای نشسته ایم وپدربزرگم که چندسالیست مرده درآنجا‌(سرسفره کنارمن نشسته )وفلفل قرمزی روی غذای من ریخت،وچون فلفل رو زیاد برغذای من ریخت من ناراحت شدم از اتاق رفتم بیرون .ممنون میشم تعبیرش رابگید

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button