ف

فوطه

فوطه
محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب ديد كه جامه اي از فوطه داشت، دليل شادي و آساني است. اگر آن فوطه را كهنه بيند، تاويل به خلاف اين است. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه جامه اي از فوطه پوشيده بود و بيننده مستور است، تاويلش نيكو بود. اگر بيننده مفسد بود، دليل آن بد است. ابراهيم كرماني گويد: اگر پادشاهي در خواب بيند كه جامه اي از فوطه پوشيده بود، دليل بر عدل او بود. اگر قاضي بيند، دليل كه قضا به راستي كند. اگر مشركي بيند، دليل است كه مسلمان شود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button