قبر

اعلانات

قبر

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن قبر در خواب به هيچ وجه وحشتناک نيست. بسياري از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاري هاي شديد زندگي است.اگر بيننده خواب ببيند روي قبري سنگ مي نهد يا آن را آجر و سيمان مي کند، خبر از اين مي دهد که بيننده خواب خرابي را آباد مي کند يا بنائي مي سازد، يا خانه اي مي خرد يا باغي احداث مي نمايد. اگر بيننده خواب ببيند که او را در قبر مي نهند گرفتار مشکلات مي شود و معاش او تنگ مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که مرده است و دارند او را در قبر قرار مي دهند و هر چه مي گويد کسي صدايش را نمي شنود به شدت گرفتار سختي و تنگي مي شود و کسي به ياري او نمي شتابد و دستش را نمي گيرد. اگر کسي در خواب ببيند که بر بام خانه اش قبر مي کنند عمر بيننده خواب دراز مي شود.

حضرت دانيال گويد:
ديدن گور درخواب، دليل زندان است. اگر در خواب بيند گوري از بهر خود كند، دليل كه عيش بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و بعضي گويند آنجا كه گور كند، دليل كه خانه بسازد. اگر بيند وي را در گور نهادند، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود و نيز گويند كه به سفر رود. اگرديد او را در گور نهادند و خاك بر سر او ريختند، دليل بر نقصان دين او بود.

محمدبن سيرين گويد:
اگر وي را در گور نهادند، دليل كه او زندان كنند، اگر بيند بر بام خانه او گور مي كندند، دليل كه عمر او دراز بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند منكر و نكير از او سوال پرسيدند، دليل كه پادشاه با وي مطالبتي كند. اگر جواب ايشان صواب داد، دليل كه از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف اين بود.

محمدبن سيرين گويد:
ديدن گورستان در خواب، دليل صحبت است با جاهلان كه دين و دنياي ايشان به فساد بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد گورستان را زيارت مي كرد، دليل كه اهل زندان را دلداري كند.

جابرمغربي گويد:
اگر در گورستان مي رفت، دليل كه درويش شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.

لوک اويتنهاو مي گويد :
آرامگاه : تصادف مرگبار

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگين شدن و نوميدي از زندگي است .
2ـ ديدن آرامگاهي ويران در خواب ، نشانة بيمار شدن يا نزديك شدن به مرگ است .
3ـ ديدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است كه به نوميدي و بيماري دچار خواهيد شد .
4ـ اگر خواب ببينيد نوشتة سنگ گوري را مي خوانيد ، نشانة آن است كه وظايف دشوار و سختي به دوش خواهيد گرفت .

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد گوري تازه حفر شده است ، علامت آن است كه به خاطر اعمال غلط ديگران متحمل رنج و عذاب مي شويد .
2ـ اگر خواب ببينيد از روي قبرها راه مي رويد ، علامت مرگ غيرطبيعي و يا ازدواج ناموفق است .
3ـ اگر در خواب به داخل قبري خالي نگاه كنيد ، نشانة نوميدي و از دست دادن دوستان است .
4ـ اگر خواب ببينيد فردي آشنا را داخل قبر گذاشته ايد و خاك به غير از سر ، تمامي اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعيت رنج آوري دچار مي شود و بينندة خواب ثروت خود را از دست مي دهد .
5ـ ديدن گور خود در خواب ، علامت آن است كه مراقب خود نباشيد دشمنان با زيركي شما را دچار مصيبتي خواهند ساخت .
6ـ اگر خواب ببينيد گوري حفر مي كنيد ، علامت آن است كه به دردسر مي افتيد و دشمنان مانعي بر سر راه زندگي شما ايجاد مي كنند . اما اگر خواب ببينيد حفر گور را به اتمام رسانده ايد ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود غلبه مي كنيد ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاريي نتيجة مطلوبي به دست مي آوريد .
7ـ اگر خواب ببينيد براي دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان مي رويد ، و بعد از برگشتن مي بينيد جسد ناپديد شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاريي غيرمنتظره خواهيد شد .
8ـ اگر زني خواب ببيند ناگاه تاريكي بر قبرستان فرو مي افتد . جايي براي خواب نمي يابد مگر قبري كه از دل خاك دهان گشوده است ، علامت آن است كه در امور عاطفي شكست مي خورد و به خاطر مرگ يكي از دوستان اندوهگين و نوميد خواهد شد .
9ـ ديدن زمين لم يزرع قبرستان كه تنها بر سر گورهايش گل و سبزه اي روييده است ، علامت آن است كه اگر مسئوليتي به اندازة تحمل خود به عهده بگيريد ، بعد از مدتي اندوهگين بودن و نوميد شدن به منافع فراواني دست خواهيد يافت .ـ ديدن جسد خود ميان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأيوس كننده است

Advertisement

8 thoughts on “قبر”

  1. با سلام، تعبیر نسبتا جامعی بود سوالی داشتم ، آیا به نظر شما هستند کسانی که از طریق رویا وخوابهایشان بتوان زلزله را پیش بینی کرد؟
    Is there in your opinion, somebody that how can prediction earthquake with dream? ..Thanks

  2. سلام خواب ديدم ك مرا دفن كردند اما بعد از خاكسپاری از قبر بیرون امدم و مادرم ب بالای سرم امد تعبیرش چی میتونه باشه

  3. سلام.من خواب دیدم خودم رفتم توی قبر خودم. با اینکه زنده بودم،هیشکی ب کمکم نیومد و من تنها بودم.با خودم گفتم مرگ چقدر وحشتناکه کاش نمیرم.
    تعبیرش چیه؟

  4. سلام خواب دیدم یه غارمربع شکل خیییییلی بزرگ بود اول خودم نگاه کردم فقط دیدم باسنگهای مربع ساخته شده داشتم فکر میکردم بریم داخلش جاپهن کنیم بشینیم ولی یه لحظه فکر کردم اگه روسرمون خراب شه چی.بعد مادرم داخل و نگاه کرد بهم گفت اون چیه من نگاه کردم دیدم یه قبر خییییییلی بزرگه بالاش نوشته قبر حضرت آدم یه قبر کوچیک ترهم کنارش بود اول مادرم و داییم رو فرستادم داخل خودم که خواستم برم از دهانه مربعی شکل غاررفتم داخل دیدم زیر پام دوتا شیر سنگی مشکی بزرگ هستن یه لحظه فکر کردم شاید نماد مقدسی باشن روشون پانگذاشتم و از وسطشون گذشتم کمی جلوتر دوتا شیر مشکی خیییییلی کوچیک بودن به قبر که نزدیک شدم حالا خیلی کوچیکتر از اونی شده بود که اول دیدم نشستم فاتحه خوندم یه زن چوپان عصا بدست رد شد یه چیزی گفت که یادم نیست چی گفت توروخدا بگین تعبیراین خواب چیه احساس میکنم خیلی مفهومیه این خواب چهارشنبه شب خوابیدم نزدیکای صبح پنجشنبه بود که این خوابو دیدم

  5. درخواب دیدم که درقبرستان یکی از برادارانم در حال نوشتن برروی سنگ قبری بود که چیزی بررویش نو.شته نشده بود در ادامه دیدم که دروسط قبرستان بناءمخروبه ای را کارگران شهرداری (همکاران)جمع آوری می نمایندویکی از بستگان سر منحول فاضلاب که به تعداد سه تابود را باز کرد ودرحال تمیز کردن لوله ومسیرفاضلاب بودویکی از فرزندم درقبرستان دیدم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close