ق

قليه

قليه

محمدبن سيرين گويد: ديدن گوشت قليه كه به آب پخته باشد، بهتر بود كه بي آب و هر چند كه طعم قليه خوشتر بيند، منفعتش بيشتر بود. اگر بيند كه قليه از گوشت گاو فربه خورد، دليل كه آن سال از ترس ايمن گردد. اگر قليه از گوشت بزغاله بيند، منفعت آن كمتر بود. اگر بيند كه قليه از گوشت اسب خورد، دليل است از پادشاه منفعت يابد. اگر بيند قليه از گوشت ماهي خورد، دليل است از سفر مال حاصل كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند قليه از گوشت چهارپاياني خورد كه گوشت آن حلال است، دليل است مال حلال خورد. اگر از گوشت چهارپاياني بود كه گوشت آن حرام است، دليل بر مال حرام بود

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button