ل

لاشخور

لاشخور
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر صداي لاشخوري را در خواب بشنويد ، حاكي از آن است كه رسوايي و ننگي قديمي را به رخ شما خواهند كشيد و از اين طريق قصد آن دارند كه به شما صدمه هايي بزنند .
۲ـ اگر خواب ببينيد لاشخوري روي ريل راه آهن نشسته است ، نشانة تصادف و زيانهاي مالي است ، اما اگر خواب ببينيد به لاشخورها نزديك مي شويد و آنها پرواز مي كنند ، نشانة آن است كه از رسوايي كه بين شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهيد يافت .
۳ـ ديدن لاشخور در خواب ، معمولا نشانة سخنان بي اساس و بدگو يي ها است كه شما را مضطرب و آشفته مي سازد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button