ل

لانه

لانه
اگر در خانه لانه مرغ بود، او را بر قدر آن مرغ و لانه فايده باشد كه به او رسد. اگر لانه بكندكاري مكروه كند. اگر باز به جاي خود نهاد ياري كسي كند. اگر ديد در لانه مرغ بزرگ بود در پناه بزرگي درآيد و خير بيند

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button