ل

لرزيدند

لرزيدند
محمدبن سيرين گويد:اگر كسي بيند سر او مي لرزيد، دليل زحمت است. اگر بيند گردن او مي لرزيد، دليل كه امانت نگذارد. اگر بيند كفهاي او مي لرزيد، دليل است سخني سخت بشنود. اگر بيند شكم او مي لرزيد، دليل كه در سفر به زحمت افتد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند همه اندام او مي لرزيد، دليل است كه سختي بيند. اگر ديد پايش مي لرزيد، دليل كه در سفر به زحمت افتد. حضرت دانيال گويد: ديدن لرزيدن اندام ها به خواب در چهار وجه است. اول: ضعف احوال. دوم: ترس و بيم. سوم: غم و اندوه. چهارم: مضرت و بيماري. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند آسمان مي لرزيد، دلي كه در آن ديار ظلم بود. اگر بيند آفتاب يا ماه مي لرزيد، دليل است پادشاه آن ملك را مضرت رسد. جابرمغربي گويد: اگر ديد عرش مي لرزيد، دليل بر بي ديانتي علما است. اگر لوح و قلم مي لرزيد، دليل بدحالي دبيران است. اگر بيند هفت آسمان مي لرزيد، دليل محنت است.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button