ل

لنگر

لنگر

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ خواب لنگر براي دريانوردان نشانة آن است كه مسافرتي خوش بر آبهاي آرام خواهند داشت .
۲ـ اگر ديگران خواب لنگر ببينند ، علامت جدايي از دوستان يا نقل مكان و مسافرت به خارج است .

۳ـ اگر كسي كه عاشق است خواب لنگر ببيند ، نشانة آن است كه با معشوق خود مشاجره و اختلاف پيدا خواهد كرد

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button