ل

لوح محفوظ

لوح محفوظ
محمدبن سيرين گويد: ديدن لوح محفوظ در خواب، دليل علم و حكمت است. جابرمغربي گويد: اگر بيند به قلم چيزها بر لوح محفوظ نوشت، دليل كه كارش نيكو شود. اگر ديد نام او در آنجا نوشته است، دليل كه اجلش نزديك بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن لوح كه طفلان بر آن چيزي نويسند و خوانند در خواب شش وجه است. اول: زيادتي مال. دوم: پسر. سوم: علم. چهارم: هدايت. پنجم: فرمانروايي. ششم: حكمت.

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا