ل

لگام

لگام
محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند لگام او بگسست، دليل بر نقصان بزرگي او است. اگر بيند چون اسبان لگان بر سر داشت، دليل كه روزه دارد اما سخن نابكار بسيار گويد. حضرت علي (ع) فرمايد: هر كس در بيداري بدسگال بود به خواب لگام در دهانش بد است. جابرمغربي گويد: اگر بنده بيند كه لگام در دهان داشت، دليل كه آن بنده به فرمان خواجه بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن لگام در خواب بر سه وجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: روزه داشتن. سوم: بزرگي. و ديدن لگام فروش دليل بر مردي است كه تدبير ولايت كند و راستي كارها.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button